Katalog Bilbioteki Narodowej

Wyszukiwanie

Autor
Wyczyść

Sortowanie

Wyniki wyszukiwania

Lubomirski Stanisław Herakliusz
Wybór pism
Seria I
Nr 145
[Poezja s. 3–183 (Orfeusz, Eklezyjastes, Tobiasz wyzwolony), proza s. 184–278 (Rozmowy Artaksesa i Ewandra – wybór, De vanitate consiliorum – fragment, Instrukcyja synom moim)]
Opracował Roman Pollak
1953, CIV, 280 s.
Niemcewicz J[ulian] U[rsyn]
Jan z Tęczyna
Seria I
Nr 150
Opracował Jan Dihm
1954, CVIII, 418 s.
Antologia bajki polskiej
Seria I
Nr 239
[Teksty bajek 132 autorów z różnych okresów – od Biernata z Lublina i M. Reja po J. Brzechwę, J. Sztaudyngera i L. J. Kerna. Ponadto dział Bajka w świadomości teoretycznej (s. 3–69, 20 autorów)]
Wybrał i opracował Wacław Woźnowski
1982, CXXXIX, 755 s.
– Wydanie 2. 1983, CXL, 772 s.
Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku
Seria I
Nr 186
[Komedie, fraszki i utwory prozaiczne w większości anonimowych lub występujących pod pseudonimami autorów tzw. literatury plebejskiej. M.in. znane komedie Wyprawa plebańska, Albertus z wojny, Komedia rybałtowska nowa, obszerny dział fraszek Jana z Kijan, pisma Jana Dzwonowskiego, Peregrynacja Maćkowa i Peregrynacja dziadowska Januariusa Sovizraliusa]
Opracował Stanisław Grzeszczuk
1966, CXLII, 646 s.
– Wydanie 2, zmienione. [TYTUŁ:] Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. 1985, XCVII, 454 s.
Antologia poezji dziecięcej
Seria I
Nr 233
Wybrał i opracował Jerzy Cieślikowski. Komentarz uzupełniły i teksty przejrzały Gabriela Frydrychowicz i Przemysława Matuszewska
1980, LXVIII, 408 s.
– Wydanie 2, rozszerzone. 1982, LXVIII, 416 s.
– Wydanie 2, rozszerzone (dodruk). 1983, LXVIII, 416 s.
– Wydanie 3, poprawione i uzupełnione. 1991, LXV, 439 s.
Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki
Seria I
Nr 230
[Artykuły programowe i manifesty s. 3–74, poezje s. 75–316 (poeci: Jerzy Jankowski, Tytus Czyżewski, Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec, Anatol Stern, Aleksander Wat)]
Wstęp i komentarz opracował Zbigniew Jarosiński. Wybór i przygotowanie tekstów Helena Zaworska
1978, CXXVI, 322 s.
Antologia polskiej poezji rewolucyjnej 1918–1939
Seria I
Nr 243
[44 poetów] Opracował Marian Stępień
1983, CIV, 484 s.
Sonet polski. Wybór tekstów
Seria I
Nr 82
[57 autorów, również mniej znanych, od Jana Kochanowskiego do początków XX w. Najliczniej reprezentowani: Jan Kasprowicz (26 sonetów), Leopold Staff (20), Kazimierz Tetmajer (12), Jan Nepomucen Kamiński (12), Franciszek Nowicki (11)]
Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Folkierski
1925, XXXII, 372 s.
Archiwum Ringelbluma. Antologia
Seria I
Nr 334
Opracowali Marta Janczewska i Jacek Leociak. Wstęp Jacek Leociak.
2019, 1080 s.
Przemiany
Seria II
Nr 76
Przekład w wyborze według Brunona Kicińskiego. Wyboru dokonał, wstępem i objaśnieniami opatrzył Jerzy Krókowski
1953, XCII, 310 s.
– Wydanie 2, zmienione. [nowy tytuł:] Metamorfozy. Przełożyli: Anna Kamieńska (księga I – księga IX, wiersz 175) i Stanisław Stabryła (księga IX, wiersz 176 – księga XV). Opracował Stanisław Stabryła. 1995, CXVI, 448 s.
Dodruk 1996
Ballada polska
Seria I
Nr 177
Ballady 120 poetów z okresu od końca wieku XVIII do lat międzywojennych XX wieku. Najobszerniej przedstawiona ballada romantyczna (401 stron), następnie z okresu poromantycznego (188 s.), lat międzywojennych (128 s.) i Oświecenia (90 s.)]
Opracował Czesław Zgorzelski przy współudziale Ireneusza Opackiego
1962, LXXXVI, 846 s
Staropolskie pastorałki dramatyczne. Antologia
Seria I
Nr 269
[18 utworów staropolskich (w większości anonimowych) z XVI-XVIII w.]
Opracował Jan Okoń
1989, LXXX, 376 s.
Średniowieczna pieśń religijna polska
Seria I
Nr 65
[Pieśni religijne należące do najwcześniejszych dochowanych do naszych czasów zapisanych tekstów polskich. Wyd. 2, chronologicznie poszerzone do połowy XVI w., zawiera 107 tekstów – pieśni pasyjne, wielkanocne, maryjne, o świętych, kolędy i in.]
Wydał Aleksander Brückner
1923, 176 s.
– Wydanie 2, zmienione. Opracował Mirosław Korolko
1980, LXXVI, 288 s.
Średniowieczna poezja łacińska w Polsce
Seria I
Nr 310
Opracował Maciej Włodarski
2007, CXVIII, 240 s.
Średniowieczna poezja polska świecka
Seria I
Nr 60
[Wiersze religijno-umoralniające, obyczajowe, satyryczne, okolicznościowe, polemiczne, urywki poezji miłosnej. M.in. Rozmowa Mistrza ze Śmiercią, Skarga umierającego, Dusza z ciała wyleciała..., Wiersz Słoty o zachowaniu się przy stole, Satyra na leniwych chłopów, Pieśń o zamordowaniu Jędrzeja Tęczyńskiego, Pieśń o Wiklefie Jędrzeja Gałki z Dobczyna]
Zebrał i opracował Stefan Vrtel-Wierczyński
1923, 142 s.
– Wydanie 2, uzupełnione. 1949, LXX, 104 s.
– Wydanie 3, rozszerzone i zmienione. 1952, LXXX, 112 s.
– Wydanie 4, zmienione. [Nowy tytuł:] Polska poezja świecka XV wieku. Opracował Maciej Włodarski. 1997, CXVIII, 148 s.
– Wydanie 4, zmienione (dodruk). 1998, CXVIII, 148 s.
ISBN 83-04-04378-5
Średniowieczna proza łacińska w Polsce
Seria I
Nr 341
Wstęp i opracowanie Maciej Włodarski,
2022, CLXIV, 352 s.
Tatry i górale w literaturze polskiej. Antologia
Seria I
Nr 268
[Poezja i proza, 121 autorów]
Opracował Jacek Kolbuszewski
1992, LXXVI, 652 s.
Towarzystwo Filomatów
Seria I
Nr 77
[Statuty, protokoły posiedzeń, listy, mowy, artykuły, dokumenty sądowe]
Wybór tekstów, wstęp i objaśnienia Aleksandra Łuckiego
1924, LXXXIV, 484 s.
– Wydanie 2, zmienione. [Nowy tytuł:] Wybór pism filomatów. Konspiracje studenckie w Wilnie 1817–1823. Opracowała Alina Witkowska. 1959, CCX, 486 s.
Cyganeria Warszawska
Seria I
Nr 192
[Utwory głównie z lat 1840–43 (s. 3–241): poezja – Roman Zmorski, Włodzimierz Wolski, Seweryn G. Filleborn, Aleksander Niewiarowski; fragmenty prozy – Józef B. Dziekoński, Seweryn Z. Sierpiński. Sądy, wspomnienia, anegdoty o Cyganerii (s. 254–319)]
Wstęp napisał, wypisy ułożył i opracował Stefan Kawyn
1967, LVI, 324 s.
Czasy saskie. Wybór źródeł
Seria I
Nr 110
[Różnorodne źródła dotyczące obyczajowości i kultury. Rozdziały: Kościół i wiara, Obyczaje, Umysłowość, Cudzoziemcy w Polsce, Początki Oświecenia, Kierunek reformatorski]
Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Józef Feldman
1928, XXXVI, 258 s.
Walka romantyków z klasykami
Seria I
Nr 183
[Wypowiedzi 35 autorów ukazujące walkę na różnych etapach jej rozwoju: od dyskusji krytyczno-estetycznej po zażarty spór polityczny. Głównie publicystyka, a także poezja, satyra, wspomnienia. Najobszerniej prezentowani: M. Mochnacki, K. Brodziński, A. Mickiewicz. Wśród innych: W. Chłędowski, F. S. Dmochowski, K. i A. E. Koźmianowie, L. Kropiński, F. Morawski, A. E. Odyniec, Jan Śniadecki, S. Witwicki]
Wstęp napisał, wypisy źródłowe ułożył i opracował Stefan Kawyn
1963, XCII, 500 s.
Wiadomości Brukowe”. Wybór artykułów
Seria I
Nr 178
Wybrał i opracował Zdzisław Skwarczyński
1962, CXXXII, 372 s.
Wybór mów staropolskich
Seria I
Nr 175
[26 mów. Wśród 24 autorów m.in.: Jan z Ludziska, Jan Ostroróg, Andrzej Frycz Modrzewski, Stanisław Orzechowski, Jan Kochanowski, Stanisław Hozjusz, Piotr Skarga, Jan Zamoyski, Maciej K. Sarbiewski, Fabian Birkowski, Jan Ch. Pasek]
Wybrał i opracował Bronisław Nadolski
1961, CXII, 362 s.
Wybór pism pedagogicznych Polski doby Odrodzenia
Seria I
Nr 157
[Na okładce tytuł: Pisma pedagogiczne polskiego Odrodzenia (wybór). 12 autorów, m.in.: Andrzej Frycz Modrzewski, Szymon Maricius z Pilzna, Jan Ostroróg, Mikołaj Rej, Erazm Gliczner, Sebastian Petrycy, Piotr Myszkowski]
[Część tekstów (7) przełożyli z jęz. łacińskiego Antoni Danysz i Edwin Jędrkiewicz.]
Opracował Józef Skoczek
1956, CLXII, 534 s.
Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej
Seria I
Nr 259
[Wiersze 67 poetów]
Wybór tekstów, wstęp i komentarze Andrzej Vincenz. Opracowanie tekstów i bibliografii Marian Malicki. Ilustracje wybrał Juliusz A. Chrościcki (15 il.)
1989, CXVII, 470 s.
Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim
Seria I
Nr 201
Opracował Jan Okoń
1971, CVIII, 300 s.
Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” (1770–1777). Wybór
Seria I
Nr 195
Opracował i wstępem poprzedził Julian Platt
1968, CXVIII, 514 s.
Idee programowe romantyków polskich. Antologia
Seria I
Nr 261
[Twórcy romantyczni wobec świata – wypowiedzi 32 autorów dotyczące filozofii, literatury, sztuki, obyczajów; głównie eseistyka, a także poezja, fragmenty dramatów, listy. Najobszerniej zaprezentowano teksty M. Mochnackiego (60 s.) i A. Mickiewicza (49 s.); ponadto m.in.: K. Brodziński, E. Chojecki, E. Dembowski, M. Grabowski, Z. Krasiński, J.I. Kraszewski, D. Magnuszewski, C. Norwid, J. Słowacki, A. Towiański]
Opracowała Alina Kowalczykowa
1991, LXII, 406 s.
– Wydanie 2 uzupełnione 2000, LXX, 438 s.
Idylla polska. Antologia
Seria I
Nr 284
[Utwory 105 poetów, od Mikołaja Reja po dzień dzisiejszy]
Wybór tekstów Alina Witkowska, przy współudziale Izabeli Jarosińskiej. Wstęp Alina Witkowska. Komentarze Izabela Jarosińska
1995, LVIII, 490 s.
Żagary. Antologia poezji
Seria I
Nr 335
Opracowali Jarosław Fazan i Krzysztof Zajas. Wstęp Tadeusz Bujnicki.
2019, 1000 s.
Angielscy „Poeci Jezior”. W. Wordsworth – S. T. Coleridge – R. Southey
Seria II
Nr 143
[Część wierszy równolegle w jęz. polskim i angielskim]
Wybrał, przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Stanisław Kryński
1963, LXXX, 428 s.
Angielska komedia Restauracji. G. Etherege– W. Wycherley– W. Congreve
Seria II
Nr 133
[George Etherege Możność chęciom niedostała, William Wycherley Żona wiejska, William Congreve Światowe sposoby]
Przełożył i opracował Grzegorz Sinko
1962, LXIV, 560 s.
Angielski dramat mieszczański XVIII wieku. G. Lillo – E. Moore – S. Foote
Seria II
Nr 95
[George Lillo Kupiec londyński, Edward Moore Gracz, Samuel Foote Nabab indyjski]
Przełożył i opracował Grzegorz Sinko
1955, CXL, 367 s.
Komisja Edukacji Narodowej (pisma Komisji i o Komisji). Wybór źródeł
Seria I
Nr 126
Zebrał i opracował Stanisław Tync
1954, CCVI, 730 s.
Antologia liryki aleksandryjskiej
Seria II
Nr 64
[10 autorów.] Przełożył [z jęz. greckiego], wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Wiktor Steffen
1951, LXII, 86 s.
Antologia liryki greckiej
Seria II
Nr 92
[11 tłumaczy w wyd. 1.] Opracował Wiktor Steffen
1955, CLX, 216 s.
– Wydanie 2, z upełnie zmienione. [Nowy tytuł:] Liryka starożytnej Grecji. Przełożyli: Jerzy Danielewicz, Włodzimierz Appel, Janina Brzostowska, Alicja Szastyńska-Siemion. Opracował Jerzy Danielewicz. 1984, CLXXII, 375 s.
[W wyd. 2 materiał poetycki ok. dwukrotnie obszerniejszy niż w wyd. 1; 44 autorów, ponadto wiele utworów bezimiennych]
– Wydanie 3. 1987, CLXXII, 376 s.
Antologia liryki staroprowansalskiej zob. Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej
Seria II
Nr 137
Konfederacja barska. Wybór tekstów
Seria I
Nr 102
[Akty urzędowe, uniwersały, manifesty, listy, pamiętniki i inne teksty źródłowe. Ok. dwie trzecie książki w chwili jej druku stanowiły inedita]
Wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Konopczyński
1928, XLVI, 220 s.
Antologia listu antycznego
Seria II
Nr 117
[Przekłady z jęz. greckiego i łacińskiego, 19 tłumaczy] Opracował Jerzy Schnayder
1959, CXIV, 290 s
Antologia literatury francuskiej
Seria II
Nr 18
Z własnych przekładów ułożył i opracował Tadeusz Żeleński (Boy)
1922, XL, 516 s.
– Wydanie 2. Przygotował Mieczysław Brahmer. 1950, XLIV, 516 s.
Antologia literatury malajskiej
Seria II
Nr 161
Wybrał i przełożył [z oryginału malajskiego], wstępem i objaśnieniami opatrzył Robert Stiller
1971, LXXXVI, 5230 s.
Korespondencja filomatów.
Seria I
Nr 293
Opracował Zbigniew Sudolski
2000, LXVI, 538 s.
Antologia poezji białoruskiej
Seria II
Nr 196
[22 tłumaczy] Wybrał i opracował Jan Huszcza. Wstęp napisał Aleksander Barszczewski
1978, LVIII, 350 s.
Antologia poezji słoweńskiej
Seria II
Nr 177
[29 tłumaczy.] Wybrał i opracował Marian Piechal. Wstęp napisał Józef Magnuszewski
1973, XLIV, 336 s.
Bajki Ezopowe
Seria II
Nr 127
Przełożył [z jęz. greckiego] i opracował Marian Golias
1961, XLIV, 140 s.
Bhagawadgita czyli Pieśń Pana
Seria II
Nr 224
Przekład z sanskrytu i przypisy Joanna Sachse. Wstęp Hanna Wałkówska
1988, LXXXIV, 192 s.
Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej
Seria II
Nr 137
[25 autorów] Przetłumaczyła i opracowała Zofia Romanowiczowa
1963, XXXII, 128 s.
Kuźnica Kołłątajowska. Wybór źródeł
Seria I
Nr 130
[Publicystyka społeczno-polityczna. Teksty Hugona Kołłątaja (7), Franciszka Salezego Jezierskiego (6), Antoniego Trębickiego (2) i innych, liczne teksty anonimowe (11)]
Wybrał, wstępem i objaśnieniami opatrzył Bogusław Leśnodorski
1949, LXXXII, 254 s.
Byliny
Seria II
Nr 96
[Przełożyli z jęz. rosyjskiego: Czesław Jastrzębiec-Kozłowski (13 utworów), Tadeusz Łopalewski (3), Tadeusz Chróścielewski (2)] Wybrał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Marian Jakóbiec
1955, CXXXII, 172 s.
Czescy symboliści, dekadenci, anarchiści przełomu XIX i XX wieku
Seria II
Nr 208
[Część wierszy równolegle w jęz. polskim i czeskim]
[23 poetów] Przełożyli: Jacek Baluch, Anna Kamieńska, Andrzej Piotrowski, Józef Waczków, Adam Włodek. Opracował Jacek Baluch
1983, LXVI, 402 s.