PL EN

Dostępność serwisu

Deklaracja dostępności serwisu

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Wydawnictwo Ossolineum zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wydawnictwo Ossolineum

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pełna deklaracja dostępności: link