PL EN

Regulamin

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA OSSOLINEUM

 

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Księgarni internetowej Wydawnictwa Ossolineum.

2.  Księgarnia internetowa Wydawnictwa Ossolineum działa pod adresem: www.wydawnictwo.ossolineum.pl i prowadzona jest przez: Zakład Narodowy im Ossolińskich z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-139) przy ul. Szewskiej 37,

tel. 71 3356497, e-mail: wydawnictwo@ossolineum.pl

3. Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez Księgarnię internetową. W toku rejestracji na stronie www.wydawnictwo.ossolineum.pl lub składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

Sprzedawca – Zakład Narodowy im Ossolińskich, z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-139) przy ulicy Szewskiej 37, zarejestrowany w rejestrze fundacji KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000090878, NIP: 897-10-82-476.

Księgarnia internetowa – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line dostępny pod adresem www.wydawnictwo.ossolineum.pl, za którego pośrednictwem Klient może uzyskać informacje o Towarach, dokonywać zakupów oraz otrzymywać newsletter.

Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Księgarni internetowej.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.).

Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży oraz przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Dni robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn.zm.).

Czas realizacji zamówienia – czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania zakupionych towarów Klientowi.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj i ilość Towaru oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru,.

Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, Ebooki) prezentowane w Księgarni internetowej.

Dostawca – firmy współpracujące ze Sprzedawcą w zakresie dostarczania Towarów do Klienta.

Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego akcjach promocyjnych, konkursach i innych wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.

4. Do korzystania z Księgarni internetowej wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

5. Sprzedawca w ramach prowadzonej Księgarni internetowej świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie  przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.

6. Wszystkie Towary udostępnione w Księgarni internetowej są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na polski rynek zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

 

CZĘŚĆ II

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zamówienie można składać wyłącznie przez stronę internetową www.wydawnictwo.ossolineum.pl, przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.

2. Księgarnia internetowa realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

3. W celu złożenia zamówienia należy założyć konto w Księgarni internetowej lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.

4. Założenie Konta w Księgarni internetowej, jak również korzystanie z funkcjonalności Księgarni internetowej są nieodpłatne. 

5. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji, podając następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login.

6. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej powiadomienie o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Księgarni Internetowej. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 

7. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:

a) wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku;

b) wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;

c) wskazanie adresu dostawy;

d) wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.

8. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie Zamówienia nie jest możliwe.

10. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

11. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.

12. Zamówienie w Księgarni Internetowej zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia.

13. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu.

14. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, informuje o tym niezwłocznie Klienta, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. Klient ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia. O swojej decyzji Klient poinformuje Sprzedawcę, wysyłając wiadomość na adres: wydawnictwo@ossolineum.pl

15. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, w którym Klient otrzymuje od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

16. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest Ebook w postaci pliku, przedmiot zamówienia zostaje zapisany na koncie Klienta znajdującym się w Księgarni internetowej w sekcji „Twoje konto”. Klient po zalogowaniu do Księgarni internetowej może pobrać go na swoje urządzenie elektroniczne. Klient otrzymuje także bezpośredni link do pobrania e-booka na adres poczty elektronicznej, który wskazał w zamówieniu.

17. Umowa sprzedaży to umowa w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Księgarni internetowej, pomiędzy Klientem a Księgarnią internetową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827).

18. Potwierdzeniem dokonania zakupu jest paragon. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę. Adres na fakturze może się różnic od adresu dostawy Towaru. Paragon lub faktura zostaną przekazane Klientowi razem z zamówionym Towarem pod wskazany przez Klienta adres dostawy Towaru.

19. Księgarnia internetowa zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, jak również zmiany ich cen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

 

II. FORMY I ZASADY PŁATNOŚCI

1. Księgarnia internetowa akceptuje następujące formy płatności:

a) za pobraniem;

b) poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Tpay.

2. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności za pobraniem Klient zobowiązany jest do poniesienia dodatkowej opłaty. Jej wysokość wskazana jest w trakcie składania zamówienia podczas wyboru tej formy płatności.

3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem zapłata za zakupiony Towar następuje w momencie dostarczenia przesyłki z zakupionym Towarem przez kuriera, któremu należy uiścić należną cenę za zakupione Towary wraz z dodatkową opłatą za pobranie.

4. Zapłata za zakupione w Księgarni Internetowej Towary dokonana za pośrednictwem usługi płatności systemem szybkich przelewów elektronicznych Tpay następuje w momencie składania zamówienia.

5. Rozliczenia transakcji poprzez system szybkich przelewów elektronicznych przeprowadzane są przez System Płatności TPay. Przedmiotowe usługi świadczy: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, wpisany pod numerem KRS 0000412357 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://tpay.com/.

 

III. CENY TOWARÓW I PROMOCJE CENOWE

1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Księgarni internetowej umieszczone są przy danym Towarze. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Księgarni internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

2. Wszystkie podawane w Księgarni internetowej ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczony zostanie do faktury VAT.

4. Sprzedaż Towarów w Księgarni Internetowej może odbywać się w ramach promocji. Zasady promocji określone są w odrębnym regulaminie.

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I WARUNKI DOSTAWY

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia (przy płatności za pobraniem) lub od daty zapłaty (dotyczy płatności przelewem). Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 14 dni roboczych.

2. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w podstawowym terminie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia. Strony mogą się także umówić na dłuższy termin realizacji zamówienia.

3. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie, oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

4. Księgarnia internetowa nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Dostawcę.

5. Księgarnia internetowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z niepodania rodzaju płatności, formy wysyłki towaru bądź wpisania błędnych danych Klienta lub niepoprawnego adresu dostawy.

6. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, uzależnione od formy i wagi przesyłki oraz cennika Dostawcy. Koszty przesyłki mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Dostawcę.

7. Darmowa dostawa książek przysługuje Klientom przy jednorazowym zakupie towarów w kwocie wyższej niż 149,99 zł brutto, w przypadku dokonania płatności poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Tpay.

8. Przed odebraniem przesyłki od Dostawcy Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie, w którym dostarczony został zakupiony Towar, nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić w obecności Dostawcy protokół szkody oraz złożyć reklamację zgodnie z procedurą opisaną w części III niniejszego Regulaminu.

 

CZĘŚĆ III

WARUNKI REKLAMACJI

 

1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy: Zakład Narodowy im Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław z dopiskiem „Wydawnictwo Ossolineum – reklamacja” lub mailowo na adres: wydawnictwo@ossolineum.pl

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dokładnie tę nieprawidłowość opisać.

3. Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu) Klient ma prawo odstąpić od umowy, a jeśli to zrobi, Sprzedawca zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni.

6. Uszkodzenia powstałe z winy klienta nie podlegają reklamacji.

7. Przesyłki wysłane przez Klienta za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. Koszt wysyłki reklamowanego towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Księgarnię internetową przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.

 

CZĘŚĆ IV

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Konsumenta. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, np. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Narodowy im Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, z dopiskiem „Wydawnictwo Ossolineum”, lub elektronicznej na adres: wydawnictwo@ossolineum.pl.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje Konsumentowi jednoznaczną interpretację jego woli przez Sprzedawcę.

5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Konsument odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.

6. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym regulaminie, jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.

7. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Zakład Narodowy im Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, z dopiskiem „Wydawnictwo Ossolineum”

8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

9. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta zwrotu zakupionego Towaru. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem dostawcy). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem na konto bankowe wskazane przez Konsumenta.


CZĘŚĆ V

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia. Zarówno podanie przez Klienta danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zawartej umowy.

2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, przetwarzane są:  

a) w zakresie niezbędnym do nawiązania kontaktu oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień;

b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru);

c) w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Księgarni, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej); oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym momencie;

d) w celach określonych w ust. 3 poniżej.

3. Dane osobowe osób korzystających z Księgarni Internetowej, a niebędących Klientami przetwarzane są w celu:

a) dostosowania Księgarni Internetowej do potrzeb ww. osób oraz Klientów;

b) ewentualnego dochodzenia roszczeń;

c) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

d) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

4. Administratorem danych jest Sprzedawca. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

5. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Księgarni Internetowej i ochronić je przed działaniami osób trzecich, stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Księgarni Internetowej.

Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

6. Dane osobowe Klienta są przetwarzane jedynie przez Sprzedawcę i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

CZĘŚĆ VI

OCHRONA PRAW AUTORSKICH


1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Księgarnia internetowa zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.

2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Księgarnia internetowa ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Za ilość Towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów uważa się 15 sztuk Towaru tego samego rodzaju.

 

CZĘŚĆ VII

ŚWIADCZENIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Księgarni internetowej.

2. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Księgarni internetowej usługi drogą elektroniczną w zakresie:

a)  wysyłania Newslettera - Klienci mogą zarejestrować się poprzez wypełnienia formularza danych “Newsletter” w okienku „Newsletter” podając  adres poczty elektronicznej. Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczeniu pola „Rezygnuję z Newslettera” w każdym wysłanym przez Sprzedawcę Newsletterze;

b) prowadzenia Konta – wymaga założenia Konta na zasadach określonych w części II pkt. I niniejszego Regulaminu.

3. W celu usunięcia konta Klienta z Księgarni Internetowej należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą wysłać wiadomość elektroniczną na adres: wydawnictwo@ossolineum.pl z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Księgarni Internetowej. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.

4. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Księgarni Internetowej.

 

CZĘŚĆ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Księgarni internetowej.

2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.wydawnictwo.ossolineum.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.

6. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.09.2016

 

Załączniki do Regulaminu:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy