PL EN

Księga darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Nie byłoby Zakładu Narodowego im. Ossolińskich bez nieocenionego daru samego założyciela – Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. Nie zapominajmy jednak, że po nim byli następni, i to między innymi dzięki ich ofiarności możemy dziś świętować tak okazały jubileusz. Księga jest wyrazem naszej wdzięczności wobec osób i instytucji, które wspierały Zakład. Niestety, w jednej publikacji, nawet obszernej, nie sposób wymienić ich wszystkich. Wśród darczyńców Ossolineum znajdują się osoby z różnych środowisk i warstw społecznych. W okresie lwowskim byli to głównie przedstawiciele ziemiaństwa, arystokracji i inteligencji (przede wszystkim lwowskiej), a także instytucje naukowe, oświatowe czy organy administracyjne. Od 1945 roku dominują reprezentanci nauki, literaci, artyści, politycy, a z instytucji – te kulturalne i naukowe oraz stowarzyszenia, redakcje czasopism.

W Księdze opisano sylwetki darczyńców i działalność instytucji-donatorów, a także przekazane przez nich dary biblioteczne i muzealne – zarówno gromadzone przez lata kolekcje, jak i pojedyncze obiekty. Starannie wydana publikacja zawiera liczne ilustracje, które uzupełniają opisy darów, dając wyobrażenie, jak ważnymi dla polskiej kultury zbiorami opiekuje się Ossolineum.

50,00 zł
40,00 zł
Wydanie
pierwsze, Wrocław 2017
Seria
Osso Wczoraj i Dziś
ISBN
978-83-65588-30-2
Oprawa
twarda
Liczba stron
420
Format
220 × 245
Data premiery
Z miłości szczerej mojego narodu i gorącego żądania, aby Ustanowienie moje coraz się na tem obfitszą korzyść krzewiło; w ufności, że zacni współrodacy na nie się obojętnymi nie pokażą […] ponawiam na mocy § 10 głównej ustawy, uroczyste oświadczenie moje, owszem w niniejszą dodatkową ustawę wciągam, iż każdemu wolno zostaje przedmioty naukowe, jakieby mu się podobało, w składzie Bibljoteki umieszczać, i te z wdzięcznością przyjmowane, oraz z zapewnieniem czyniący, ojczyźnie i naukom ofiary, całej chwały, wiernie dochowywane będą.
Akt dodatkowy do Ustawy fundacyjnej, Wiedeń, 15 stycznia 1824
Dary dla Zakładu Narodowego uczynione są darami uczynionymi dobru publicznemu, są cząstkami tej ogólnej składki, dla której każdemu szlachetnie myślącemu chęć chwalebna przyłożenia się do powszechnego obecnych i przyszłych pokoleń pożytku, do rozszerzenia światła nauk w narodzie, jest powodem. Wspaniali dawcy takowych ofiar stają się sprawcami ogólnego dobra, zasługują przeto, aby sprawiedliwość i wdzięczność narodowa, umiejąca cenić ich chwalebne chęci, kwoli pamięci i przykładu tak współczesnych, jako i potomnych wieków, imiona ich i dary piśmiennem świadectwem podała.
Franciszek Siarczyński, pierwszy dyrektor Ossolineum we Lwowie