Deklaracja dostępności serwisu

 

Deklaracja dostępności

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wydawnictwo Ossolineum) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Wydawnictwo Ossolineum zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wydawnictwo Ossolineum (https://wydawnictwo.ossolineum.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

  1. brak audiodeskrypcji,
  2. część galerii zamieszczonych w serwisie nie posiada opisów alternatywnych,
  3. nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wydawnictwo Ossolineum) pracuje nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa. Prowadzimy działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-09-01

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Eweliną Grabowicz, adres poczty elektronicznej: ewelina.grabowicz@ossolineum.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 607 167 082.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia cyfrowej dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można żądać udostępnienia informacji w formie alternatywnej, na przykład odczytania cyfrowo niedostępnego dokumentu, opisania filmu nieposiadającego audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej lub aplikacji mobilnej, której dotyczy żądanie, a także sposób kontaktu preferowany przez osobę zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodną dla niej formę przedstawienia tej informacji.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Zakład może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

  1. Adres: Wydawnictwo Ossolineum, Plac Biskupa Nankiera 17, 50-140 Wrocław (Budynek Starej Plebanii)

W budynku, w którym znajduje się siedziba Wydawnictwa Ossolineum znajdują się głównie pomieszczenia służbowe.

Budynek usytuowany jest w dzielnicy Wrocław-Stare Miasto, otoczony ulicami Szewska, Grodzka, Zaułek Ossoliński, pl. Biskupa Nankiera.

Dojazd jest możliwy środkami komunikacji miejskiej lub indywidualnie. Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się przy ul. Szewskiej (róg pl. Biskupa Nankiera) oraz na ul. Piaskowej przy Hali Targowej.

Dojazd tramwajem:

  • przystanek „Ossolineum (Uniwersytecka)”: 6 i 7
  • przystanek „Hala Targowa”: 11, 8 i 9

Wejście do budynku znajduje się od strony ogrodu barokowego. W budynku jest winda oraz portiernia, gdzie można uzyskać niezbędne informacje, jak poruszać się po budynku. W budynku znajduje się Sala Konferencyjna do organizacji wydarzeń, w których mogą wziąć udział również osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Sala wyposażona w dwie kabiny dla tłumaczy (tłumaczenia symultaniczne), które mogą być wykorzystywane do innych celów np. audiodeskrypcji. Na bezpośrednio sąsiadującym z ww. pomieszczeniem korytarzu znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

  1. Adres: magazyn książek Wydawnictwa Ossolineum, ul. Kluczborska 31-33, 50-322 Wrocław

Budynek służy wyłącznie jako magazyn Wydawnictwa i nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się, dla osób niewidzących, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie istnieją ułatwienia przeglądania treści przez osoby niedowidzące m.in.:
Zmiana wielkości czcionki,
Zmiana kontrastu.

Inne informacje

Niniejsza strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności.

Zakład Narodowy im. Ossolińskich prowadzi działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.