Regulamin

 

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA OSSOLINEUM

CZĘŚĆ I

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Księgarni Internetowej Wydawnictwa Ossolineum.
 2. Księgarnia Internetowa Wydawnictwa Ossolineum działa pod adresem www.wydawnictwo.ossolineum.pl i prowadzona jest przez Zakład Narodowy im Ossolińskich z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-139) przy ul. Szewskiej 37, tel. 71 3356497, e-mail: wydawnictwo@ossolineum.pl.
 3. Definicje

1) Czas Realizacji Zamówienia – czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do momentu wysłania zakupionych towarów Klientowi.

2) Cena Towaru – określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca należne podatki) należna Sprzedawcy z tytułu zrealizowania usługi lub sprzedaży Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym.

3) Cena Katalogowa – określona w złotych polskich i podana przez wydawcę lub producenta Towaru (np. na tylnej stronie okładki książki w postaci wydrukowanej ceny) jako rekomendowana kwota brutto (uwzględniająca należne podatki) należna Sprzedawcy z tytułu sprzedaży Towaru na rzecz Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży.

4) Najniższa Cena – najniższa Cena Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Towaru lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Towaru, obok informacji o obniżonej Cenie Towaru, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 168).

5) Dni Robocze – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6) Dostawca – firma współpracująca ze Sprzedawcą w zakresie dostarczania Towarów do Klienta.

7) Księgarnia Internetowa – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line dostępny pod adresem www.wydawnictwo.ossolineum.pl, za którego pośrednictwem Klient może uzyskać informacje o Towarach, dokonywać zakupów oraz otrzymywać newsletter.

8) Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży.

9) Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10) Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży oraz przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11) Kod Promocyjny – kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę, uprawniający do nabycia Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego.

12) Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi korzystającemu ze Sklepu Internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów Promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny Towaru, wyświetlenie podsumowania ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki) oraz, dla użytkowników zalogowanych, zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki.

13) Newsletter – usługa świadczona Klientowi przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego akcjach promocyjnych, konkursach i innych wydarzeniach związanych z działalnością Sprzedawcy.

14) Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu Internetowego obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji.

15) Przedsprzedaż – Towar, który w momencie złożenia zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Towaru określony jest każdorazowo na karcie Towaru oznaczonego jako Przedsprzedaż. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Przedsprzedaży.

16) Regulamin Sprzedaży – niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.).

17) Serwis – platforma udostępniania Konta oraz Sklepu Internetowego, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: https://wydawnictwo.ossolineum.pl/

18) Sprzedawca – Zakład Narodowy im Ossolińskich, z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 50-139) przy ulicy Szewskiej 37, zarejestrowany w rejestrze fundacji KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000090878, NIP: 897-10-82-476.

19) Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w Księgarni Internetowej.

20) Umowa o Świadczenie Usług – zasady korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klientów.

21) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny.

22) Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Księgarni Internetowej i zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży: Wymagania techniczne korzystania z Serwisu.

23) Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający poszczególne Towary oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

CZĘŚĆ II

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Wszystkie Towary udostępnione w Księgarni Internetowej są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone na polski rynek zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.
 2. Zamówienie można składać wyłącznie przez stronę internetową www.wydawnictwo.ossolineum.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 3. Księgarnia Internetowa realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 4. W celu złożenia zamówienia należy założyć Konto w Księgarni Internetowej lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji.
 5. Założenie Konta w Księgarni Internetowej, jak również korzystanie z funkcjonalności Księgarni Internetowej, są nieodpłatne.
 6. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji, podając następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login.
 7. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej powiadomienie o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Księgarni Internetowej. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane. Każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 8. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
  • wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku
  • wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji
  • wskazania adresu dostawy;
  • wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.9. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 9. Informacje o Towarach podane w Księgarni Internetowej stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie zamówienia nie jest możliwe.
 10. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 11. Zamówienie w Księgarni Internetowej zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia.
 12. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu.
 13. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, informuje o tym niezwłocznie Klienta, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. Klient ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia. O swojej decyzji Klient poinformuje Sprzedawcę, wysyłając wiadomość na adres: wydawnictwo@ossolineum.pl
 14. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego i zostaje zawarta w momencie, w którym Klient otrzymuje od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia.
 15. Potwierdzeniem dokonania zakupu jest paragon. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawi fakturę. Adres na fakturze może się różnić od adresu dostawy Towaru. Paragon lub faktura zostaną przekazane Klientowi razem z zamówionym Towarem pod wskazany przez Klienta adres dostawy Towaru.
 16. Księgarnia internetowa zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, jak również zmiany ich cen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 17. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego;
  • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

FORMY I ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Księgarnia Internetowa akceptuje następujące formy płatności:
  • za pobraniem
  • poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Tpay.
 2. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do poniesienia dodatkowej opłaty. Jej wysokość wskazana jest w trakcie składania zamówienia podczas wyboru tej formy płatności.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za pobraniem, zapłata za zakupiony Towar następuje w momencie dostarczenia przesyłki z zakupionym Towarem przez Dostawcę, któremu należy uiścić należną Cenę za zakupione Towary wraz z dodatkową opłatą za pobranie.
 4. Zapłata za zakupione w Księgarni Internetowej Towary, dokonana za pośrednictwem usługi płatności systemem szybkich przelewów elektronicznych Tpay, następuje w momencie składania zamówienia.
 5. Rozliczenia transakcji poprzez system szybkich przelewów elektronicznych przeprowadzane są przez system płatności TPay. Przedmiotowe usługi świadczy: Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, wpisany pod numerem KRS 0000412357 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://tpay.com/.

CENY TOWARÓW I PROMOCJE CENOWE

 1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Księgarni Internetowej umieszczone są przy danym Towarze. Ceną wiążącą i ostateczną jest Cena Towaru podana w Księgarni Internetowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie podawane w Księgarni Internetowej Ceny Towarów są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.  Ceny Towarów nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczony zostanie do paragonu lub faktury VAT.
 4. Całkowita suma do zapłaty  przez Klienta (obejmująca Cenę Towaru oraz, w zależności od warunków Promocji, także koszty dostawy Towarów) może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu Promocyjnego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów promocyjnych w ramach odrębnych Warunków Promocji.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ I WARUNKI DOSTAWY

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia (przy płatności za pobraniem) lub od daty zapłaty (dotyczy płatności przelewem). Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia w przypadku Towarów oznaczonych jako Przedsprzedaż liczony jest od momentu pojawienia się Towarów w sprzedaży.
 2. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 1, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia. Strony mogą się także umówić na dłuższy termin realizacji zamówienia.
 3. Towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagane jest podanie kompletnego adresu z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie, oraz numeru telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Dostawcę.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z wpisania błędnych danych Klienta lub niepoprawnego adresu dostawy.
 6. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki uzależnione od formy i wagi przesyłki oraz cennika Dostawcy. Koszty przesyłki mogą ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez Dostawcę. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w zakładce „Koszty dostawy” przy każdym Towarze oraz w formularzu zamówienia.
 7. Darmowa dostawa książek przysługuje Klientom przy jednorazowym zakupie towarów w kwocie wyższej niż 199 zł brutto, w przypadku dokonania płatności poprzez system szybkich przelewów elektronicznych Tpay.
 8. Przed odebraniem przesyłki od Dostawcy Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie, w którym dostarczony został zakupiony Towar, nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzić w obecności Dostawcy protokół szkody oraz złożyć reklamację zgodnie z procedurą opisaną w części III niniejszego Regulaminu.

 

CZĘŚĆ III

WARUNKI REKLAMACJI 

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy: Zakład Narodowy im Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, z dopiskiem „Wydawnictwo Ossolineum – reklamacja” lub mailowo na adres: wydawnictwo@ossolineum.pl
 2. W treści reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę stwierdzenia braku zgodności  Towaru z umową oraz dokładnie ten brak zgodności opisać .
 3. Do zgłoszonej pisemnie reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup. Do reklamacji składanej drogą mailową Klient powinien dołączyć zdjęcia reklamowanego Towaru i dowodu zakupu.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie lub drogą mailową.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu) Klient ma prawo odstąpić od umowy, a jeśli to zrobi, Sprzedawca w terminie 14 dni zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany Towar.
 6. Uszkodzenia powstałe z winy Klienta nie podlegają reklamacji.
 7. Przesyłki wysłane przez Klienta za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru zostanie zwrócony Klientowi przez Sprzedawcę przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.
 8. W razie braku zgodności Towaru z umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w ust. 9–14 poniżej, za wyjątkiem sprzedaży Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 10.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 11. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 12. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 13. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w terminie 14 dni od chwili uwzględnienia reklamacji, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 14. Konsument przesyła Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie na koszt Sprzedawcy.

CZĘŚĆ IV

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Konsumenta. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, np. za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Zakład Narodowy im Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, z dopiskiem „Wydawnictwo Ossolineum”, lub elektronicznej, na adres: wydawnictwo@ossolineum.pl.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje Konsumentowi jednoznaczną interpretację jego woli przez Sprzedawcę.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru Konsument odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
 6. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym Regulaminie Sprzedaży, jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.
 7. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Zakład Narodowy im Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, z dopiskiem „Wydawnictwo Ossolineum”.
 8. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.
 9. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta zwrotu zakupionego Towaru. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem Dostawcy). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem na konto bankowe wskazane przez Konsumenta.
 10. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
  • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumentach;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. Obniżona Cena Towaru musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

14. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

15. W razie odstąpienia od umowy z powodu niezgodności Towaru z umową, Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

CZĘŚĆ V

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który przetwarza dane osobowe Klientów i dane osobowe osób wskazanych przez Klienta w celach:
  • realizacji zamówienia,
  • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
  • udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski, skargi,
  • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o zasady przyjętej i udostępnionej „Polityki Informacyjnej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich", której treść dostępna jest pod adresem (https://bip.ossolineum.pl/wp-content/uploads/2018/06/Polityka-informacyjna-ZNiO.pdf

CZĘŚĆ VI

OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. W trosce o ochronę praw autorskich i pokrewnych do oferowanych produktów Sprzedawca zastrzega możliwość odmowy sprzedaży niektórych produktów do celów związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym do dalszej ich odsprzedaży.
 2. W przypadku złożenia zamówienia w okolicznościach, o których mowa powyżej, bądź obejmującego ilość towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów, Sprzedawca ma prawo odmowy zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Za ilość Towaru wskazującą na komercyjne przeznaczenie zamawianych produktów uważa się 15 sztuk Towaru tego samego rodzaju.

CZĘŚĆ VII

ŚWIADCZENIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu usługi na rzecz Klientów, w szczególności:
  • umożliwianie Klientom składania zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  • umożliwienie weryfikacji statusu złożonego zamówienia;
  • umożliwienie bieżącej aktualizacji statusu złożonego zamówienia;
  • przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów Sprzedaży i zamówień w zakładce „Twoje Konto”, „Zamówienia”;
  • wysyłanie Newslettera.

2. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Księgarni          Internetowej.

3. W celu usunięcia konta Klienta z Księgarni Internetowej należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: wydawnictwo@ossolineum.pl, z prośbą o usunięcie konta przypisanego do adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Księgarni Internetowej. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.

CZĘŚĆ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej Księgarni Internetowej.
 2. Regulamin Sprzedaży stanowi część zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy Sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z brzmieniem obowiązującym w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem Umów Sprzedaży zawartych między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia, każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży. Wszelkie zmiany Regulaminu Sprzedaży wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.wydawnictwo.ossolineum.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu Sprzedaży będą realizowane i rozliczane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu Sprzedaży nie naruszą praw Klienta, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.
 6. Załącznikiem do Regulaminu Sprzedaży jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2023 roku.

Załączniki do Regulaminu:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy